อาคาร C1-C2, D1-D2      
ภาพรวมงานก่อสร้าง   100%  
  งานโครงสร้างสถาปัตยกรรม   100%  
  งานระบบ   100%  
       
อาคาร A1-A2, B1-B2      
ภาพรวมงานก่อสร้าง   100%  
  งานโครงสร้าง    100%  
  งานสถาปัตยกรรม   100%  
  งานระบบประกอบอาคาร   100%